Zákaznícky servis 02/20 839 556 (Po – Pia: 7:00 – 20:00, So 8:00 – 16:00)

Menu

Vyhľadať

Košík

Váš košík je prázdny. No nie je to škoda?

Nakupovanie u nás je radosť. A prázdny košík je tak smutný :-(

Košík

Váš košík je prázdny. No nie je to škoda?

Nakupovanie u nás je radosť. A prázdny košík je tak smutný :-(

Úvod
>
Úplné pravidlá súťaže

Úplné pravidlá súťaže

Úplné pravidlá súťaže


1 Úvod


1.1 Účelom tohto dokumentu "Kompletné pravidlá súťaže" (ďalej len "Kompletné pravidlá") je poskytnúť úplnú a prehľadnú úpravu podmienok súťaží organizovaných spoločnosťou PackWay s.r.o. (ďalej len "PackWay") v Českej republike.


1.2 Každá jednotlivá súťaž má svoje vlastné "Doplňujúce pravidlá súťaže" (ďalej len "Doplňujúce pravidlá") a o každej súťaži môže PackWay informovať prostredníctvom týchto Doplňujúcich pravidiel. Pravidlá jednotlivých Súťaží a Doplnkové pravidlá týkajúce sa propagačných materiálov sa vykladajú v súlade s týmito Doplnkovými pravidlami. V prípade, že je konkrétny pojem v týchto Kompletných pravidlách upravený inak ako v Doplnkových pravidlách, majú prednosť Doplnkové pravidlá. V prípade absencie ustanovenia v Doplnkových pravidlách majú prednosť tieto Úplné pravidlá.


1.3 Registráciou do Súťaže Súťažiaci súhlasí s týmito Úplnými pravidlami, ktoré sa zaväzuje bez výhrad dodržiavať.


1.4 Tieto Úplné pravidlá sú účinné od 14. septembra 2022.


2 Všeobecné ustanovenia


2.1 Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638.


2.2 PackWay je oprávnená poveriť organizáciou alebo inými činnosťami tretie osoby.


2.3. Čas a miesto konania súťaže je vždy určené Doplnkovými pravidlami.


3 Súťažiaci


3.1 Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov s doručovacou adresou v Českej republike, ak nie je v Doplnkových pravidlách uvedené inak.


3.2 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci, ako aj zákazníci, ktorých prihláška je neúplná, nečitateľná alebo nepresná.


3.3 Osoby, ktoré nedodržia podmienky Súťaže alebo budú konať v rozpore s týmito Kompletnými pravidlami alebo v rozpore s Doplnkovými pravidlami pre konkrétnu Súťaž, nebudú do Súťaže zaradené. Aj v prípade, že takáto osoba splní niektorú z podmienok na získanie výhry, napr. v dôsledku nepravdivých údajov, ktoré uviedla, nestane sa výhercom a nebude mať nárok na výhru. V takom prípade výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay, ktorá je oprávnená rozhodnúť o jej ďalšom použití.


3.4 Súťažiaci bude diskvalifikovaný, ak spoločnosť PackWay zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie, že sa niektorý zo súťažiacich alebo iná osoba, ktorá mu pomáhala získať výhru, dopustila podvodného alebo nečestného konania.


3.5 Podmienkou získania výhry je, že zákazník musí počas trvania súťaže uskutočniť a uhradiť objednávku tovaru z katalógu alebo internetového obchodu uvedeného v doplnkových pravidlách konkrétnej súťaže a splniť všetky ostatné podmienky stanovené v doplnkových pravidlách konkrétnej súťaže. Ak táto podmienka nie je definovaná v základných pravidlách, je možné zúčastniť sa na súťaži bez nutnosti uskutočniť objednávku (napríklad jednoduchou odpoveďou na súťažnú otázku).


4 Mechanika súťaže


4.1. Súťažiaci sa do súťaže zapájajú splnením podmienok stanovených v pravidlách a týchto úplných pravidlách.


4.2. Súťaž je založená na náhodnej mechanike, pokiaľ nie je v pravidlách konkrétnej súťaže uvedené inak.


4.3 Do Súťaží organizovaných v rámci Internetového obchodu sa môže zapojiť každý zákazník.


4.4. Súťaží, ktoré sú vyhlásené prostredníctvom tlačených katalógov, sa môže zúčastniť len zákazník, ktorý dostane pozvánku na účasť v súťaži prostredníctvom príslušného tlačeného katalógu. Pozvánku na účasť v súťaži dostane len zákazník, ktorý nakúpil u spoločnosti PackWay v období 24 mesiacov pred vydaním katalógu, v ktorom je nová pozvánka na súťaž.

4.5 Ak nie je v doplnkových pravidlách uvedené inak, výherca sa určí nasledujúcim spôsobom:

žrebovaním spomedzi všetkých platne prihlásených účastníkov alebo,

žrebovaním z vopred určeného počtu súťažiacich, ktorí sa do súťaže zapojili najrýchlejšie a platne, alebo,

žrebovaním z vopred určeného počtu súťažiacich, ktorí sa platne zapojili do súťaže a ktorých objednávka má jednu z najvyšších hodnôt zo všetkých zadaných objednávok.

4.6. Súťažiaci je oprávnený zúčastniť sa každej súťaže najviac jedenkrát. V prípade opakovanej účasti bude súťažiaci z celej súťaže diskvalifikovaný, pokiaľ nie je v pôvodných podmienkach uvedené inak.

4.7 Spoločnosť PackWay je oprávnená použiť iné mechanizmy na určenie výhercu a organizovať súťaže napríklad na sociálnych sieťach. Takáto mechanika bude v takom prípade vždy uvedená v dodatočných pravidlách a v nezmenených častiach sa súťaž a mechanika budú riadiť týmito úplnými pravidlami.

5 Výhra, výhercovia a doručenie výhry

5.1 Výhra a počet výhercov sú vždy definované v Doplnkových pravidlách.

5.2 Výhra bude udelená vopred určenému počtu účastníkov, ktorí splnia podmienky stanovené v Doplňujúcich pravidlách a v týchto Úplných pravidlách.

5.3 Každý účastník má nárok len na jednu výhru, pokiaľ nie je v Doplňujúcich pravidlách uvedené inak.

5.4 Výhra bude výhercovi odovzdaná v deň a na mieste, ktoré spoločnosť PackWay písomne oznámi, prípadne bude výhra zaslaná na uvedenú adresu. Doručenie výhry sa uskutoční najneskôr v deň uvedený v doplnkových pravidlách konkrétnej súťaže.

5.5 Ak si výherca neprevezme výhru alebo neoznámi spoločnosti PackWay adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná, do dátumu uvedeného v doplnkových pravidlách konkrétnej súťaže, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay.

5.6 Ak výherca nedodrží podmienky stanovené v týchto úplných pravidlách a v doplnkových pravidlách konkrétnej súťaže, výhra prepadne v prospech spoločnosti PackWay.

5.7 Ak účastník súťaže nebude schopný pri preberaní výhry preukázať svoju totožnosť, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay.

6 Licencovanie súťažných príspevkov

6.1 V prípade, že do Súťaže bude predložený súťažný príspevok, ktorý je dielom v zmysle príslušných právnych predpisov (na účely tohto článku ďalej aj ako "súťažné dielo"), vzťahujú sa naň ustanovenia tohto článku.

6.2 Zaslaním Súťažného diela do Súťaže udeľuje Súťažiaci spoločnosti PackWay nevýhradný, bezodplatný súhlas na použitie Súťažného diela na všetky spôsoby použitia, najmä na zverejnenie na FB, Webovej stránke, komunikačných kanáloch alebo materiáloch, a na reklamné, propagačné a marketingové účely spoločnosti PackWay v zmysle šírenia a použitia takýchto autorských diel v médiách, a to v neobmedzenom rozsahu (vrátane neobmedzeného územného, vecného a kvantitatívneho rozsahu) po dobu trvania majetkových práv autora.

6.3 Spoločnosť PackWay nie je povinná využívať túto licenciu a je oprávnená upravovať Súťažné diela na vlastné účely v súlade s Autorským zákonom v platnom znení. Ak je v zmysle Autorského zákona potrebný súhlas účastníka súťaže na akékoľvek ďalšie použitie Súťažného diela (napr. jeho úpravu, spracovanie, preklad, vytvorenie spoločného diela a podobne), považuje sa tento súhlas za výslovne udelený odovzdaním Súťažného diela do súťaže s pripojenými osobnými údajmi. Spoločnosť PackWay je oprávnená udeliť sublicenciu a postúpiť túto licenciu tretím osobám podľa vlastného uváženia.

6.3 PackWay nie je povinná využiť túto licenciu a má oprávnenie upravovať súťažné diela podľa vlastných potrieb v súlade s autorským zákonom platným v danom období. Ak je podľa autorského zákona potrebný súhlas súťažiaceho na ďalšie manipulácie so súťažným dielom (napríklad jeho úprava, spracovanie, preklad, vytvorenie spoločného diela a podobne), považuje sa, že tento súhlas bol výslovne udelený odoslaním súťažného diela do súťaže s priloženými osobnými údajmi. PackWay je oprávnená poskytnúť sublicenciu a ďalej túto licenciu preniesť tretím stranám, a to ľubovoľne na základe vlastného rozhodnutia.

6.4 Súťažiaci registráciou do súťaže a odoslaním súťažného príspevku do súťaže výslovne vyhlasuje, že je oprávnený v mene autora súťažného diela uvedený súhlas poskytnúť. Ak sa počas súťaže alebo kedykoľvek po jej skončení preukáže opak tohto vyhlásenia, súťažiaci nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek škody alebo újmy vzniknuté v tejto súvislosti PackWay a zaväzuje sa tieto škody ihneď v plnom rozsahu uhradiť alebo napraviť. To znamená najmä to, že ak by v dôsledku nedostatku súhlasu dotknutej osoby vznikla PackWay alebo inej osobe akákoľvek škoda alebo újma (napríklad uložením povinnosti poskytnúť zadostiučinenie alebo uložením pokuty) alebo náklady, súťažiaci je povinný ich uhradiť alebo napraviť v plnom rozsahu.

6.5 Súťažiaci nesie plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s poskytnutím súťažného diela a poskytnutím licencie, vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v súvislosti s ustanoveniami platných právnych predpisov, ktoré upravujú a definujú autorské právo, ochranu osobných údajov a ďalšie právne predpisy. Každý súťažiaci svojím účinkovaním najmä potvrdzuje, že súťažné dielo odoslané do súťaže je jeho pôvodným výtvorom alebo si na vlastné riziko a náklady vybavil práva autora súťažného diela v rozsahu Úplných pravidiel a Dodatkových pravidiel, teda že nejde o zneužitie akýchkoľvek autorských diel. Súťažiaci sa tiež zaväzuje, že použitím súťažného diela podľa týchto Úplných pravidiel a Dodatkových pravidiel nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, teda napríklad práva osôb zmienených alebo zachytených v súťažnom diele (tj. práva osobnostné), práva vlastníkov vecí alebo ochranných známok uvedených v súťažných dielach a podobne. Všetky potrebné súhlas súvisiace s odoslaním súťažného diela do súťaže musí súťažiaci vybaviť na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. Ak sa ukáže, že súťažiaci svojím konaním porušil práva tretích osôb, najmä autorské alebo osobnostné práva, nesie za takéto porušenie plnú zodpovednosť. Súťažiaci je povinný PackWay uhradiť akékoľvek škody (alebo napraviť újmu) v prípade porušenia licenčných podmienok stanovených v týchto Úplných pravidlách a zároveň mu zaniká právo na príslušnú výhru.

7 Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zveřejněním projevů osobní povahy

7.1  Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s tím, že jím poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány dle těchto Úplných pravidel a dle dokumentu Ochrana osobních údajů ze strany PackWay jakožto správce, včetně zpracování prostřednictvím zpracovatelů uvedených zde.

7.2  Účel zpracování je následující: realizace a vyhodnocení soutěže, resp. předání výhry, účel zpracování je podrobně upraven zde.

7.3  Souhlas je dobrovolný, může být kdykoliv odvolán, avšak odvoláním účast v soutěži končí. Doba zpracování je upravena zde.

7.4  Soutěžící bere na vědomí, že má práva uvedená zde.

7.5  Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že PackWay je oprávněna užít v souladu s ust. §77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště zákazníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové, a zvukově-obrazové záznamy zákazníků (s tím, že zákazník se účastí v soutěži výslovně zavazuje se dostavit v pořadatelem určeném termínu na určené místo za účelem vytvoření zvukového, obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu zákazníka). Souhlas dle tohoto odstavce (s užitím jména, města bydliště a záznamů) je činěn na dobu, která uplyne za 5 let od okamžiku ukončení soutěže dle Doplňujících pravidel.

8 Závěrečná ustanovení

8.1  Registrací do soutěže se všichni soutěžící zavazují dodržovat tato Úplná pravidla a Doplňující pravidla konkrétní soutěže. PackWay si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Úplná pravidla. Veškeré změny nabývají účinnosti jejich zveřejněním. Změna soutěže nezakládá nárok soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v soutěži. PackWay může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod soutěže, nebude moci soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si PackWay právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto soutěž.

8.2  Originál pravidel bude po celou dobu soutěže uložen v sídle PackWay.

8.3  PackWay neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry z důvodů spočívajících na straně soutěžícího nebo poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele. Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně PackWay nebude možno doručit, propadají ve prospěch PackWay.

8.4  PackWay nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Úplných pravidel, které mohou být v doplňující verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

8.5  PackWay nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a újmy, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v soutěži. PackWay není rovněž odpovědná za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.

8.6  PackWay si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky účasti v soutěži, a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli ze soutěžících v případě, že by porušoval Úplná pravidla či Doplňující pravidla či obecně závazné právní předpisy, anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.

8.7  PackWay upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení soutěžícího ze soutěže a může rovněž zakládat právo PackWay na náhradu způsobené škody.

8.8  Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcnou výhru, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.

8.9  PackWay neodpovídá za žádné škody a/nebo újmy způsobené účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Výherce není oprávněn požadovat od PackWay žádné dodatečné nároky nad rámec poskytnuté výhry.

8.10  Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. PackWay si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou jejich dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s Úplnými pravidly nebo se Doplňujícími pravidly konkrétní soutěže.