Zákaznícky servis 02/20 839 556 (Po – Pia: 7:00 – 20:00, So 8:00 – 16:00)

Menu

Vyhľadať

Košík

Váš košík je prázdny. No nie je to škoda?

Nakupovanie u nás je radosť. A prázdny košík je tak smutný :-(

Košík

Váš košík je prázdny. No nie je to škoda?

Nakupovanie u nás je radosť. A prázdny košík je tak smutný :-(

Úvod
>
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

      1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri vykonaní nákupu produktov elektronicky v internetovom obchode, na internetových stránkach www.astoreo.sk, e-mail: [email protected] (ďalej len „internetový obchod“), pri vykonaní nákupu produktov písomne ​​na základe doručeného katalógu (ďalej len „katalóg“) a/alebo vykonaní nákupu telefonicky prostredníctvom telefónnej linky 02/20 839 556 (ďalej len „telefónna linka“), všetko prevádzkované spoločnosťou PackWay s.r.o, so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, zapísanou v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, odd. C, vložka 13638. IČO: 256 29 662 DIČ: CZ25629662, bežný účet vedený v ČSOB, a.s. Hradec Králové - č. ú. 111124495/0300.

1.2. Všetky informácie o spracovaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v Zásadách spracovania osobných údajov, ktoré nájdete zde.

      1.3. Tieto obchodné podmienky upravujú v súlade s ust. § 1751 ods. 1 zák. č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu, katalógu alebo telefónnej linky, kedy na jednej strane je spoločnosť PackWay s.r.o. ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a fyzická osoba na strane druhej ako kupujúci (ďalej len „kupujúci“) a kedy je predmetom kúpa tovaru predávajúceho.

     1.4. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

     1.5. Osoba uzatvárajúca kúpnu zmluvu mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania, je spotrebiteľom (ďalej len „spotrebiteľ“).

     1.6. Predávajúci je prevádzkovateľom internetových stránok na adrese: www.astoreo.sk (ďalej len „webová stránka“).

     1.7. Kupujúcim môže byť iba osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

     1.8. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, kupujúci je povinný sa s týmito podmienkami riadne oboznámiť a v prípade, že čomukoľvek nerozumie, opýtať sa na význam predávajúceho prostredníctvom kontaktných údajov. 

    1.9. Kontakty na predávajúceho sú dostupné na webovej stránke v sekcii „O nás“ v záložke „Kontakty“.

1.10. Predávajúci je oprávnený tieto obchodné podmienky jednostranne meniť. Predávajúci v tejto súvislosti zašle oznámenie o zmene obchodných podmienok kupujúcemu na e-mailovú adresu, resp. iný kontakt kupujúceho a zverejní nové znenie obchodných podmienok aspoň 30 dní pred nadobudnutím účinnosti nového znenia obchodných podmienok na webovej stránke. Kupujúci je oprávnený z dôvodu zmeny obchodných podmienok odstúpiť od zmluvy, a to do 21 dní odo dňa doručenia oznámenia o chystanej zmene obchodných podmienok na e-mailovú adresu kupujúceho. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnej zmluvy vzniknutej po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

     1.11. Tieto obchodné podmienky sú účinné od 2. 1. 2023. 

 

 2. Kúpna zmluva

     2.1. Kúpna zmluva je uzavretá medzi zmluvnými stranami prostredníctvom internetového obchodu, katalógu či telefónnej linky, pričom neoddeliteľnou súčasťou sú tieto obchodné podmienky, s čím kupujúci vyjadruje súhlas odoslaním objednávky.

     2.2. Spôsob uzatvorenia zmluvy je zásadne (i) písomný (katalóg), (ii) elektronický (internetový obchod) či (iii) telefonický (telefónna linka) - vždy prostredníctvom komunikácie na diaľku.

     2.3. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je vymedzený príslušnými právnymi predpismi a kúpnou zmluvou, ktorej súčasťou sú aj tieto obchodné podmienky.

     2.4. Kúpna zmluva vzniká v okamihu, kedy je riadne vyplnená a potvrdená objednávka vykonaná kupujúcim  (ďalej len „objednávka“) potvrdená zo strany predávajúceho.

     2.5.  Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru nie sú prispôsobované osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania.

     2.6. Objednávkový formulár obsahuje nasledujúce informácie:

2.6.1. Internetový obchod: prehľad objednávaného tovaru, katalógové číslo tovaru, údaj o dostupnosti tovaru, množstvo, položkovú cenu, celkovú cenu, spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru, údaje o extra záruke, údaj o dobrovoľných príspevkoch na verejnoprospešné akcie, kód akcie, zľavový poukaz, celková cena, spôsob a cenu prepravy, spôsob a cenu platby, meno a priezvisko kupujúceho, e-mail, telefón, zákaznícke číslo, fakturačnú adresu, dodaciu adresu a voliteľne dátum narodenia. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré kupujúci do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku kupujúci potvrdí kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ A ZAPLATIŤ v prípade platby vopred alebo tlačidlom ODOSLAŤ A ZAPLATIŤ PRI PREVZATÍ v prípade platby na dobierku. Kupujúci sa potvrdením objednávky zaväzuje k platbe za tovar a služby v objednávke.

 

2.6.2. Telefónna linka: katalógové číslo tovaru, množstvo, celkovú cenu, spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru, údaj o extra záruke, údaj o dobrovoľných príspevkoch na verejnoprospešné akcie, kód akcie, zľavový poukaz, celkovú cenu, spôsob a cenu prepravy, spôsob a cenu platby, meno a priezvisko kupujúceho, telefón, zákaznícke číslo, fakturačnú adresu, dodaciu adresu a voliteľne dátum narodenia a e-mail.

2.6.3. Katalóg: prehľad objednávaného tovaru, katalógové číslo tovaru, údaj o dostupnosti tovaru, množstvo, položkovú cenu, celkovú cenu, spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru, údaje o extra záruke, údaj o dobrovoľných príspevkoch na verejnoprospešné akcie , kód akcie, zľavový poukaz, celkovú cenu, spôsob a cenu prepravy, spôsob a cenu platby, meno a priezvisko kupujúceho, e-mail, telefón, zákaznícke číslo, fakturačnú adresu, dodaciu adresu a voliteľne dátum narodenia, údaj o účasti na akcii, údaj o požiadavke na registráciu do zákazníckeho účtu. 

     2.7. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

    2.8. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok doručiť tovar kupujúcemu a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru, kupujúcemu vzniká záväzok tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

   2.9. Postup, resp. kroky vedúce k uzavretiu kúpnej zmluvy sú nasledovné: 

2.9.1. Internetový obchod: Kupujúci si zvolí tovar a množstvo, následne prejde do košíka, kde skontroluje, že je nákup úplný, po potvrdení vyplní údaje o doprave a platbe, potom vyplní svoje údaje a má možnosť sa navyše dobrovoľne zaregistrovať do zákazníckeho účtu, zúčastniť sa súťaže či akcie a / alebo vyplniť kód akcie či zľavového vouchera, následne skontroluje prehľad objednávky - tu sa môže vrátiť na opravu ľubovoľného údaju, pričom po potvrdení stlačí odoslanie objednávky (tlačidlo ODOSLAŤ A ZAPLATIŤ v prípade platby vopred alebo tlačidlom ODOSLAŤ A ZAPLATIŤ PRI PREVZATÍ v prípade platby na dobierku), čím sa objednávka nevratne odošle. Ak je objednávka riadne zaevidovaná, kupujúcemu bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o odoslaní objednávky. Následne kupujúcemu dorazí potvrdenie objednávky, čím je uzavretá kúpna zmluva. Tento e-mail obsahuje úplné znenie kúpnej zmluvy vrátane znenia týchto obchodných podmienok.

2.9.2. Telefónna linka: Kupujúci si zvolí tovar a množstvo z katalógu. Svoju objednávku oznámi operátorovi, ktorý vykoná objednanie tovaru spolu so zákazníkom vrátane spôsobu dopravy doručenia zásielky. Následne zákazníkovi príde e-mailom potvrdenie objednávky (v prípade, že u zákazníka poznáme e-mail).

2.9.3. Katalóg: Kupujúci si zvolí tovar a množstvo z katalógu. Na priložený objednávací lístok vpíše vybraný tovar. Zvolí spôsob dopravy doručenia zásielky zaškrtnutím príslušného poľa. Objednávku odošle v priloženej odpovednej obálke. Po doručení je objednávka zavedená do systému a zákazník dostane potvrdzujúci e-mail (v prípade, že u zákazníka poznáme e-mail).

2.10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkoch na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory, poštovné náklady) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2.11. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa detailne zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí.. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť zoznámiť sa s nimi.

2.12. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok). 

2.13. Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa.

 

3. Tovar a cena

3.1. Webové stránky, resp. internetový obchod a katalóg obsahujú zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Cena tovaru je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov.

3.2. Za stanovených podmienok v týchto obchodných podmienkach bude predávajúci účtovať kupujúcemu nad rámec ceny tovaru náklady na dodanie tovaru a prípadne poplatok za zvolený neštandardný spôsob úhrady. 

3.3. Ponuka predaja tovaru a ceny tovaru v internetovom obchode a katalógu zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webových stránkach, resp. počas platnosti katalógu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok v rámci jednotlivých zľavových akcií. 

3.4. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené v internetovom obchode a katalógu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu zjavných chýb v popise tovaru a neuzavretia kúpnej zmluvy v prípade zjavných chýb v popise tovaru.

3.5. Všetky inzerované údaje majú len informatívny charakter a nepredstavujú návrh na uzatvorenie zmluvy.

3.6. Kúpna cena tovaru je dohodnutá v každej jednotlivej kúpnej zmluve s tým, že výška takejto kúpnej ceny bude zodpovedať kúpnej cene príslušného tovaru uvedeného v internetovom obchode/katalógu v čase odoslania objednávky kupujúcim.

3.7. Webové rozhranie internetového obchodu a každý príslušný katalóg obsahujú aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní internetovom obchode platia len v prípadoch, ak je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.8. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy sú bežné, výškou základnej sadzby a kupujúci ich hradí sám. 

3.9. Tovar je zabezpečený v množstve zodpovedajúcom očakávaný dopyt a platí do vypredania zásob.

 4. Zodpovednosť z chýb, záruka za akosť, extra záruka

4.1. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v množstve, akosti a prevedení, ako je dohodnuté v kúpnej zmluve. Ak nie sú akosť a prevedenie dojednané, plní predávajúci v akosti a prevedení vhodnom pre účel zrejmý z kúpnej zmluvy; inak pre účel obvyklý. 

4.2. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ( najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

4.3. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť práva z titulu záruky za akosť, teda uplatniť právo z vád tovaru , ktoré sa vyskytnú u zakúpeného tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Záruku za akosť je spotrebiteľ povinný uplatniť podľa článku 5. Reklamačný poriadok. 

4.4. Kupujúci je oprávnený, ak zaškrtne v objednávke príslušné pole a uhradí cenu 1,50 €, uplatniť extra záruku. Extra záruka sa riadi týmito obchodnými podmienkami. Extra záruka je servis, ktorý Vám zaistí, že v prípade akéhokoľvek znehodnotenia tovaru počas prepravy Vám pri jeho výmene uhradíme dvojnásobok poštovného, balného a dobierkovného vo forme poukazu na zľavu z ďalšej objednávky. Pri využití poštovného zdarma získa zákazník poukaz v paušálnej hodnote 4,30 €.

5. Reklamačný poriadok

5.1. Prevzatím tovaru kupujúcim - spotrebiteľom je okamih prevzatia tovaru od predávajúceho, resp. prevzatia od dopravcu. Prevzatie tovaru kupujúcim - podnikateľom je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi.

5.2. Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúru) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky. Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne písomnú formu záruky - záručný list. Záručný list obsahuje všetky zákonné náležitosti.

5.3. Kupujúci je povinný tovar podľa možnosti prehliadnuť čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody veci a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve.

5.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru bola neporušená a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

5.5. Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo predávajúceho. Reklamáciu je možné ďalej uplatniť u predávajúceho na e-mailovej adrese [email protected] alebo písomne ​​na adrese P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35.

5.6. Kupujúci - spotrebiteľ môže chybný tovar na reklamáciu zaslať na adresu predávajúceho. Na zásielke by malo byť viditeľne uvedené "REKLAMÁCIA", ID číslo reklamácie pridelené pri vyplnení reklamácie online (ak je služba ponúkaná) a spiatočná adresa zákazníka. Zásielka by mala obsahovať reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva) a takisto odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu. Zásielka by mala obsahovať aj podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (najmä. spiatočná adresa a telefónne číslo). Odporúčame priložiť aj kópiu nákupného dokladu.

5.7. Kupujúci - spotrebiteľ, má v závislosti od povahy vady tovaru pri uplatnení zákonnej záruky za akosť tieto práva v závislosti na tom, či vada znamená podstatné alebo nepodstatné porušenie kúpnej zmluvy:

5.7.1. ak ide o vadu, ktorá je podstatným porušením zmluvy, má kupujúci - právo na odstránenie vady  dodaním novej veci bez vád alebo dodaním chýbajúcej veci, na odstránenie vady  opravou veci, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady  alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady . Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho, čo však neplatí v prípade, že kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neuskutočniteľná. Ak neodstráni predávajúci vady v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy.

5.7.2. ak ide o vadu, ktorá je nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

5.8. Kým kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo od kúpnej zmluvy neodstúpi, môže predávajúci dodať to, čo chýba alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci. Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo chybu odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.9. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. 

5.10. Ak kupujúci neuplatní včas chybu veci, stráca právo odstúpiť od zmluvy. 

5.11. Ak nemá vec vlastnosti stanovené v ust. § 2161 občianskeho zákonníka, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez chýb, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, ale ak sa chyba týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže od zmluvy odstúpiť. Ak je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné, najmä ak možno chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez chýb, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné problémy.

5.12.  Ak sa prejaví chyba v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí, ledaže to povaha veci alebo chyby vylučuje. Táto dobe nebeží po dobu, po ktorú kupujúci nemôže vec používať, v prípade, že chybu vytkol oprávnene.

5.13. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebné na odborné posúdenie vady. Reklamáciu vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné pre uplatnenie reklamácie predĺžiť po dohode so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlho. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

5.14. Predávajúci vydá kupujúcemu - spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom po prijatí reklamácie; ďalej predávajúci vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5.15. Kupujúci - spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby tovaru a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby na veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

5.16. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba záruky za akosť, ak tu je, predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

5.17. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení reklamácie automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

 6. Cena tovaru a platobné podmienky

6.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcim spôsobom.

- v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke - 1,50 €

- online bankovým prevodom - zdarma

- platobnou kartou – pri dodaní na dobierku a platbe na mieste – 1,50 €

-platobnou kartou – pri platbe vopred – zdarma.

V prípade platby kartou prebieha platba cez platobnú bránu GOPAY, pričom sa platba riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: www.gopay.com/cs.

6.2. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 6.3 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

6.3. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (článok 2.9.), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

6.4. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

6.5. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 7. Právo spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy

7.1. Ustanovenia tohto článku obchodných podmienok sa vzťahujú len na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.

7.2. Spotrebiteľ má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote tridsiatich (14) dní. Uvedená lehota plynie odo dňa prevzatia tovaru, pričom, ak je predmetom kúpnej zmluvy dodanie niekoľkých druhov (položiek) tovar, lehota sa počíta odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu akýmkoľvek jednoznačným prehlásením voči predávajúcemu vyjadrí požiadavku na odstúpenie.

7.3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v §1837 občianskom zákonníku:

7.3.1. tovaru vyrobeného podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám,

7.3.2. tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo tovar s krátkou dobou spotreby, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní vzhľadom ku svojej povahe nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

7.3.3. tovar v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť potom, čo ich kupujúci porušil

7.3.4 zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu v zapečatenom obale, ak ho kupujúci porušil.

7.4. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 7.3. obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní odo dňa, kedy kupujúci alebo nim určená tretia osoba odlišná od dopravcu prevezme tovar, alebo:

7.4.1. posledný kus tovaru, ak objednal kupujúci v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne,

7.4.2. posledná položku alebo časť dodávky tovaru zostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí, alebo

7.4.3. prvú dodávku tovaru, ak je v zmluve dohodnutá pravidelná dodávka tovaru pre dohodnutú dobu.

7.5. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich dní (30) od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal. Náklady na vrátenie predmetného tovaru predávajúcemu nesie v takom prípade spotrebiteľ.

7.6.  Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti spotrebiteľovi predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky (vrátane nákladov na dodanie tovaru, v prípade, že v lehote 14 dní vracia spotrebiteľ späť všetok objednaný tovar vrátane darčekov alebo iných výhod), ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než predávajúci dostane tovaru, alebo než mu kupujúci preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

7.6.1. Vedľa vyššie spomínaného zákonného nároku na odstúpenie od zmluvy Vám ponúkame možnosť vrátenie tovaru na dobu 100 dní od prevzatia tovaru. Zmluvu môžete zrušiť aj po uplynutí 14 dňovej lehoty na odstúpenie tým, že nám tovar vrátite do 100 dní od prevzatia (lehota začína dňom nasledujúcim po doručení tovaru), ak je tovar v pôvodnom obale, je úplný,  nie je použitý alebo poškodený. Pre dodržanie lehoty postačí včasné odoslanie. Cena za túto službu je uvedená v košíku.

7.7. Ak spotrebiteľ zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania, ktorý predávajúci na dodanie tovaru v internetovom obchode ponúka, vráti predávajúci tieto náklady vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

7.8. Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty takéhoto tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať vzhľadom na zistenie jeho funkčnosti a vlastnosti.

7.9. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu spotrebiteľ odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar odoslal predávajúcemu. Spotrebiteľ je oprávnený (nie však povinný) použiť pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle tohto článku obchodných podmienok „formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy“, ktorý tvorí prílohu obchodný podmienok. Jeho vzor je dostupný tiež na e-shope predávajúceho zde.

 8. Preprava a dodanie tovaru

8.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. 

8.2. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. 

8.3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. 

8.4. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

8.5. Ceny balného a dopravy sú uvedené na objednávacom lístku resp. internetovom formulári, takisto na internetových stránkach a kupujúci je zároveň s nimi oboznámený pred konečným odoslaním objednávky. Prepravné a balné je možné činiť nasledujúcimi spôsobmi:

8.5.1. Slovenská pošta - balík na adresu: 4,30 €

8.5.3. Kuriérska služba na adresu - GLS: 4,90 € 

8.5.4. Doručenie do výdajného miesta Packety.sk: 3,90 €

8.6. Termín dodania je spravidla do 2 pracovných dní, ak je tovar skladom. 

 9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

9.1. Ak je kupujúci spotrebiteľom, vlastnícke právo k tovaru, ako aj nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru od vybraného prepravcu. 

9.2. Ak nie je kupujúci spotrebiteľom, odovzdá predávajúci tovar kupujúcemu odovzdaním vybranému prepravcovi na prepravu pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči vybranému prepravcovi. Na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare odovzdaním veci vybranému prepravcovi na prepravu do miesta určenia uvedenom v objednávke.

9.3. Ochrana osobných údajov je podrobne upravená tu.

9.4. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená v písomnej podobe, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte. Správa je doručená:

9.4.1. v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,

9.4.2. v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,

9.4.3. v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak odoprie adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,

9.4.4. v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a podania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

9.5. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom nemôže odstúpiť od zmluvy o dodávke personalizovaného tovaru v lehote štrnástich dní v zmysle § 1829 a násl. občianskeho zákonníka, lebo ide o tovar upravený na prianie kupujúceho.

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

10.1. Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu či na telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmyslu čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacimi so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielanie obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

10.2. Svoje zákonné povinnosti súvisiace s prípadným ukladaním cookies na zariadenie kupujúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu, ktorý nájdete tu.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Ak súvisiaci vzťah s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

11.3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

11.4. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

11.5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

11.6. Spotrebiteľ je oprávnený v prípade sporu riešiť tento spor prostredníctvom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa , v znení neskorších predpisov, prostredníctvom Slovenskej obchodnej inšpekcie, Bajkalská 21/A, Bratislava 827 99,  02/58 27 21 03, internetová adresa: https://www.soi.sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúca sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/odr je možné využiť pri riešené sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

11.7. Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia, kam môže spotrebiteľ podať sťažnosť. 

11.8. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

11.9. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa sídla Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, adresa elektronickej pošty [email protected], telefón 02/20 839 556. Predávajúci neposkytuje iný prostriedok on-line komunikácie.