Zákaznícky servis 02/20 839 556 (Po – Pia: 7:00 – 20:00, So 8:00 – 16:00)

Menu

Vyhľadať

Košík

Váš košík je prázdny. No nie je to škoda?

Nakupovanie u nás je radosť. A prázdny košík je tak smutný :-(

Košík

Váš košík je prázdny. No nie je to škoda?

Nakupovanie u nás je radosť. A prázdny košík je tak smutný :-(

Úvod
>
Pravidlá užívateľského účtu PackWay

Pravidlá užívateľského účtu PackWay

(ďalej len "pravidlá")

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel užívateľského účtu PackWay (ďalej len "užívateľský účet").

1. Prevádzkovateľ užívateľského účtu

1.1. Prevádzkovateľom užívateľského účtu je spoločnosť PackWay sro, IČO: 25629662, so sídlom: Dělnická 390, Pardubičky, 533 01 Pardubice, Doručovací číslo: 532 36, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len " PackWay ").

2. Užívateľský účet, jeho účel a výhody

2.1. Účelom užívateľského účtu je umožniť čerpanie výhod jeho užívateľom.
2.2. . Členstvo v užívateľskom účte ponúka užívateľom výhody, medzi ktoré patria: prístup k histórii svojich objednávok, zasielanie tlačených katalógov, zasielanie narodeninových blahoželaní, zasielanie obchodných oznámení vrátane elektronických prostriedkov, funkcia zabudnutého košíka a funkcia predvyplneného košíka.

3. Členstvo v užívateľskom účte

3.1. Členom užívateľského účtu sa môže stať len fyzická osoba - spotrebiteľ starší ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorú si registroval do užívateľského účtu podľa podmienok uvedených v týchto pravidlách (ďalej len "užívateľ").

4. Čas trvania členstva v užívateľskom účte

4.1. Členstvo v užívateľskom účte trvá po dobu neurčitú, resp. do doby, než dôjde k zániku členstva niektorým zo spôsobov uvedených v bode č. 6 týchto pravidiel.

5. Zriadenie užívateľského účtu

5.1. Ku zriadeniu užívateľského účtu dôjde na základe registrácie záujemcu o členstvo, ktoré spĺňa všetky podmienky členstva, a to:
- vyplnením registračného formulára na webových stránkach, alebo
- vyplnením registračného formulára pri vykonávaní objednávky prostredníctvom e-shopu, alebo
- vyplnením registračného formulára v katalógu.
5.2. Pre riadnu registráciu a vznik užívateľského účtu je záujemca o členstvo povinný vyplniť do registračného formulára správne a pravdivo všetky povinné údaje, ktorými sú: e-mail, meno, priezvisko, adresa, číslo popisné, mesto a PSČ a udeliť súhlas s týmito pravidlami.
5.3. Každý užívateľ môže mať iba jeden užívateľský účet.
5.4. Zriadením užívateľského účtu dôjde k spracovaniu osobných údajov za účelom a v rozsahu vymedzenom v dokumente "Ochrana osobných údajov“, s čím užívateľ registráciou vyslovuje svoj súhlas. V dokumente sú tiež uvedené práva užívateľa a spôsob ich uplatnenia.

6. Zánik členstva v užívateľskom účte

6.1. Členstvo v užívateľskom účte možno ukončiť nižšie uvedenými spôsobmi.
6.2. Zrušenie členstva v užívateľskom účte zo strany užívateľa: Užívateľ je oprávnený kedykoľvek svoj užívateľský účet zrušiť, a to tak, že:
- odošle oznámenie e-mailom na [email protected], alebo
- odhlási sa na webových stránkach v rámci svojho užívateľského účtu, alebo
- odošle oznámenie na adresu PackWay, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 
6.3. Zrušenie členstva v užívateľskom účte zo strany PackWay: PackWay je oprávnený členstvo užívateľa ukončiť z nasledujúcich dôvodov:
- neaktívny užívateľ, ktorý nevyužíva svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky;
- porušenie povinností zo strany užívateľa, užívateľ poruší povinnosti vyplývajúce z obchodných podmienok, týchto pravidiel či na nich nadväzujúcich dokumentov, pričom z tohto dôvodu môže byť členstvo takisto pozastavené;
- ukončenie vedenia programu užívateľských účtov PackWay, z tohto dôvodu môže PackWay kedykoľvek zrušiť členstvo všetkým registrovaným užívateľom. Užívatelia budú o ukončení vedenia programu užívateľských účtov informovaní. 

7. Práva a povinnosti strán a spoločné ustanovenia

7.1. Užívateľ je povinný dodržiavať pravidlá užívateľského účtu a podmienky uvedené v na nich nadväzujúcich dokumentoch PackWay.
7.2. Pri registrácii na webovej stránke je užívateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je užívateľ pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené užívateľom v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú PackWay považované za správne.
7.3. Prístup do užívateľského účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Užívateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných pre prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že PackWay nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany užívateľa užívateľského účtu. Pokiaľ užívateľ zabudne svoje heslo, je oprávnený obrátiť sa na PackWay prostredníctvom webovej stránky www.astoreo.sk (zadaním svojej e-mailovej adresy, totožnej s adresou zadanou pri registrácii). Na uvedenú adresu bude užívateľovi následne zaslané nové prístupové heslo k užívateľskému účtu.
7.4. Užívateľ berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia PackWay, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
7.5. Užívateľ berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie internetového obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie internetového obchodu.
7.6. Užívateľ nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania internetového obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania internetového obchodu. Webové rozhranie internetového obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných užívateľov a ktorý je v súlade s jeho určením.
7.7. Užívateľ berie na vedomie, že PackWay nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením ani za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami. PackWay ďalej nenesie zodpovednosť za prípadné škody a ujmy, ktoré by užívateľom mohli vzniknúť v súvislosti s členstvom v užívateľskom účte.
7.8. Akékoľvek prejavy, jednania apod. užívateľa v súvislosti s jeho členstvom v užívateľskom účte nesmie svojou formou alebo obsahom akýmkoľvek spôsobom porušovať či ohrozovať všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia, dobrých mravov alebo všeobecne záväzné právne predpisy, ani obsahovať náboženský alebo politický podtext. Súčasne nesmie mať vulgárny, rasistický alebo iný všeobecne neprijateľný obsah oznámenia a zmieňovať či obsahovať referenciu na konkurenčné produkty k produktom PackWay.
7.9. Užívateľ nie je oprávnený akokoľvek ďalej šíriť obsah webových stránok.
7.10. Členstvo v užívateľskom účte je neprevoditeľné a nemôže byť predmetom dedičského práva.
7.11. Za užívateľa sa v prípade pochybností považuje osoba, ktorá PackWay preukáže, že oprávnene disponuje e-mailovou adresou uvedenou v rámci zriadenia užívateľského účtu.
7.12. Výhody ani odmeny plynúce z užívateľského účtu nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
7.13. PackWay si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky sporné otázky týkajúce sa členstva v užívateľskom účte podľa vlastného uváženia.
7.14. Z členstva v užívateľskom účte sú vylúčení všetci zamestnanci (a osoby v pomere obdobnom) PackWay a zamestnanci všetkých spolupracujúcich agentúr, spoločností a osoby im blízke. 
7.15.PackWay si vyhradzuje právo vylúčiť z užívateľského konta osoby, u ktorých bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie akéhokoľvek podvodného či nekalého konania vo vzťahu k PackWay, jeho produktom, partnerom a užívateľskému účtu, a to aj prostredníctvom tretích osôb.
7.16. PackWay si vyhradzuje právo meniť a upravovať tieto pravidlá, rovnako ako právo vedenia programu užívateľských účtov úplne zrušiť, a to všetko aj bez uvedenia dôvodu. PackWay je tiež oprávnený tento užívateľský účet zmeniť na iný, pokiaľ je táto zmena účinná oznámením. Užívateľ je oprávnený so zmenou nesúhlasiť a ukončiť svoje členstvo spôsobom daným týmito pravidlami. Všetky prípadné zmeny v pravidlách užívateľského účtu budú zverejnené na www.astoreo.sk
7.17. Táto verzia je účinná ku dňu  25.5.2018.